PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS NINH HẢI
ĐĂNG KÍ GIẢNG DẠY NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2022
Xem và kiểm tra việc đăng kí theo từng lớp Xem và kiểm tra việc đăng kí theo thứ tự tiết
25 9 2022