PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS NINH HẢI
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 18 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai16:10:14 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai16:10:09 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai16:07:56 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43827
4Khách vãng lai16:05:35 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
5Khách vãng lai16:00:54 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=483
6Khách vãng lai15:59:03 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43873
7Khách vãng lai15:54:00 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43899
8Khách vãng lai15:51:39 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10487
9Khách vãng lai15:49:12 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=44752
10Khách vãng lai15:44:55 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=44642
11Khách vãng lai15:42:16 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43746
12Khách vãng lai15:42:13 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
13Khách vãng lai15:28:56 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43722
14Khách vãng lai15:28:54 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43775
15Khách vãng lai15:28:40 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=44768
16Khách vãng lai15:24:37 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43743
17Khách vãng lai15:24:26 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=44795
18Khách vãng lai15:06:47 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_lop.aspx
19Khách vãng lai15:06:22 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/ho_so_chi_tiet.aspx?id=10666
20Khách vãng lai15:06:18 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10484
21Khách vãng lai14:53:01 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
22Khách vãng lai14:48:03 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=44679
23Khách vãng lai14:40:19 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43899
24Khách vãng lai14:30:26 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
25Khách vãng lai14:28:57 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=44710
26Khách vãng lai14:22:10 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
27Khách vãng lai14:19:46 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33750
28Khách vãng lai14:18:51 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43776
29Khách vãng lai14:11:22 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=44761
30Khách vãng lai14:07:30 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
31Khách vãng lai13:58:51 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=44655
32Khách vãng lai13:58:24 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10526
33Khách vãng lai13:58:14 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
34Khách vãng lai13:57:56 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
35Khách vãng lai13:56:32 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10492
36Khách vãng lai13:40:39 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43909
37Khách vãng lai13:37:44 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43747
38Khách vãng lai13:31:07 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
39Khách vãng lai13:28:27 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43832
40Khách vãng lai13:05:29 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=474
41Khách vãng lai12:58:57 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43830
42Khách vãng lai12:53:39 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=44844
43Khách vãng lai12:12:01 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=44679
44Khách vãng lai12:03:18 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/Content/dialog/main.js
45Khách vãng lai12:03:16 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/Content/font-awesome/css/font-awesome.css
46Khách vãng lai12:03:15 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/Content/vendor/bootstrap-social/bootstrap-social.css
47Khách vãng lai12:03:13 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/Content/css/bootstrap.min.css
48Khách vãng lai12:03:12 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/Content/vendor/font-awesome/css/font-awesome.min.css
49Khách vãng lai12:03:10 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/Content/dialog/main.css
50Khách vãng lai12:03:08 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/Content/dialog/jquery.js
51Khách vãng lai12:03:07 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/Content/css_menu/btr-menu.css
52Khách vãng lai11:52:45 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43823
53Khách vãng lai11:51:37 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK-00468
54Khách vãng lai11:45:15 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=44594
55Khách vãng lai11:23:25 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
56Khách vãng lai11:21:58 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43892
57Khách vãng lai11:19:56 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1.aspx
58Khách vãng lai11:17:56 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
59Khách vãng lai11:12:49 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=44606
60Khách vãng lai10:59:48 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=44825
61Khách vãng lai10:56:14 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10488
62Khách vãng lai10:55:06 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43890
63Khách vãng lai10:47:58 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43764
64Khách vãng lai10:40:42 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43817
65Khách vãng lai10:25:53 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10486
66Khách vãng lai10:12:54 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
67Khách vãng lai09:55:38 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_xep_loai.aspx
68Khách vãng lai09:45:02 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33767
69Trịnh Thị Thanh Bình09:42:35 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/viet_lich.aspx
70Trịnh Thị Thanh Bình09:42:34 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/viet_lich.aspx
71Khách vãng lai09:41:58 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
72Khách vãng lai09:41:43 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
73Khách vãng lai09:41:36 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
74Khách vãng lai09:32:52 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=44762
75Khách vãng lai09:32:42 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33754
76Khách vãng lai09:26:51 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=44683
77Đào Văn Khuyến09:24:51 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
78Khách vãng lai09:24:28 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
79Khách vãng lai09:24:14 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
80Khách vãng lai09:23:46 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
81Khách vãng lai09:19:59 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
82Khách vãng lai09:07:57 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/null/Images/jquery.min.js
83Khách vãng lai09:07:56 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/Content/vendor/bootstrap-social/bootstrap-social.css
84Khách vãng lai09:07:53 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/Content/vendor/font-awesome/css/font-awesome.min.css
85Khách vãng lai09:07:49 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/Content/css/small-business.css
86Khách vãng lai09:07:48 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/Content/dialog/main.js
87Khách vãng lai09:07:47 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/Content/css/css_tmt.css
88Khách vãng lai09:07:45 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/Content/css/bootstrap.min.css
89Trịnh Thị Thanh Bình09:07:11 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
90Khách vãng lai09:07:06 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
91Khách vãng lai09:06:55 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
92Khách vãng lai09:00:48 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
93Khách vãng lai09:00:26 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43796
94Khách vãng lai08:55:14 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=44766
95Khách vãng lai08:52:38 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43816
96Khách vãng lai08:51:30 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
97Khách vãng lai08:49:29 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=44653
98Khách vãng lai08:42:06 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_nu.aspx
99Khách vãng lai08:40:42 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43834
100Khách vãng lai08:35:40 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=44788
101Khách vãng lai08:34:36 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=44734
102Khách vãng lai08:10:23 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
103Khách vãng lai08:05:18 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK-00773
104Khách vãng lai07:53:25 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43725
105Khách vãng lai07:48:16 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
106Khách vãng lai07:37:44 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43910
107Khách vãng lai07:31:43 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33758
108Khách vãng lai07:06:42 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=44823
109Khách vãng lai06:59:03 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
110Khách vãng lai06:13:40 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=44629
111Khách vãng lai05:58:15 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=44811
112Khách vãng lai05:57:09 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=44735
113Khách vãng lai05:55:25 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
114Khách vãng lai05:37:56 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=44797
115Khách vãng lai05:26:19 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=44803
116Khách vãng lai05:17:16 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=45359
117Khách vãng lai05:12:28 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_xep_loai.aspx
118Khách vãng lai04:59:43 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
119Khách vãng lai04:44:35 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx/xem_trang_tin.aspx?id=10518
120Khách vãng lai04:05:51 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/ho_so_chi_tiet.aspx?id=10666
121Khách vãng lai04:01:10 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43813
122Khách vãng lai03:30:55 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10506
123Khách vãng lai03:25:15 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=10507
124Khách vãng lai03:23:55 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=44775
125Khách vãng lai03:18:46 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
126Khách vãng lai03:14:11 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/ho_so_chi_tiet.aspx?id=10650
127Khách vãng lai02:47:12 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33759
128Khách vãng lai02:46:47 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43800
129Khách vãng lai02:41:50 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=44704
130Khách vãng lai02:33:35 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/main_he_thong_admin.aspx
131Khách vãng lai01:59:04 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_nu.aspx
132Khách vãng lai01:47:25 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33749
133Khách vãng lai01:44:07 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/null/Images/banner_center_2.jpg
134Khách vãng lai01:22:41 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=44614
135Khách vãng lai01:21:23 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43935
136Khách vãng lai01:11:57 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43913
137Khách vãng lai01:06:03 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_xep_loai.aspx
138Khách vãng lai01:01:17 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43791
139Khách vãng lai00:54:08 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10518
140Khách vãng lai00:52:41 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/null/20191483645.jpg
141Khách vãng lai00:33:19 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=590
142Khách vãng lai00:25:32 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43794
143Khách vãng lai00:25:26 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
144Khách vãng lai00:22:55 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43720
145Khách vãng lai00:21:47 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/ho_so_chi_tiet.aspx?id=10650
146Khách vãng lai00:14:07 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/null/Images/banner_center_1.jpg
147Khách vãng lai00:03:36 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/null/2018121721146.jpg
18 1 2019